EKO-INWEST S.A.

Przebudowa wiaduktu w m. Białogard w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 163

Zadanie inwestycyjne polegało na rozbiórce wyposażenia obiektu tj. warstw nawierzchni na jezdni i chodnikach, balustrad, krawężników, dylatacji, kap chodnikowych, rozbiórce żelbetowej pyty pomostu na przęsłach zespolonych, przebudowie przyczółków, wzmocnieniu dźwigarów, wykonaniu nowej płyty pomostu na przęsłach, wykonaniu nowego odwodnienia wiaduktu, wykonaniu nowego wyposażenia obiektu, tj. chodników, balustrad, krawężników i nawierzchni, oznakowania poziomego i pionowego.