EKO-INWEST S.A.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Koszalin - etap I

Przedmiotem projektu była budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej, budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz budowa sieci wodociągowej w Koszalinie. Projekt wpisuje się w działania objęte Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, w ramach I osi priorytetowej: gospodarka wodno-ściekowa. Celem głównym priorytetu jest wyposażenie aglomeracji powyżej 15 tys. RLM w systemy kanalizacji oraz oczyszczalnie ścieków zgodnie z wymogami dyrektywy Rady 91/271/EWG oraz założeniami Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.