EKO-INWEST S.A.

Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - rejon III Szczecinek

Inwestycja realizowana była przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty i dotyczyła rejon III, w skład którego wchodzą: gmina miejska Szczecinek, gmina wiejska Szczecinek, miasto i gmina Barwice, miasto i gmina Biały Bór, miasto i gmina Borne Sulinowo, gmina Grzmiąca. 

W zakresie obowiązków Inżyniera Kontraktu było:

  • pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu zgodnie z "WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJKETOWANIA I BUDOWY DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I MECHANICZNYCH ORAZ ROBÓT INŻYNIERYJNYCH I BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ" - 2. wydanie angielsko - polskie 2004 r. oraz "WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY DLA ROBÓT INŻYNIERYJNO - BUDOWLANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO" - 3. wydanie angielsko - polskie 2005 r. 
  • monitoring i kontrola wykonania Kontraktu na Roboty pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym, formalnym i terminowym),
  • prowadzenie pełnego nadzoru inwestorskiego nad robotami, w szczególności w zakresie zgodnym z wymaganiami Prawa Budowlanego i innych przepisów w tym zakresie obowiązujących,
  • pełnienie roli Koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestycyjnego zgodnie z art. 27 Prawa Budowlanego,
  • zarządzanie finansowe Kontraktami na Roboty,
  • przygotowanie dokumentów niezbędnych do prowadzenia Kontraktów na Roboty,
  • bezstronny i obiektywny uczestnik procesu inwestycyjnego,
  • mediator i rozjemca w sporach,
  • wspieranie działań Jednostki Realizującej Projekt (JRP).