EKO-INWEST S.A.

heating Infrastruktura ciepłownicza

heating
ciepłownie geotermalne i gazowe | sieci ciepłownicze | wymiennikowe węzły cieplne

W ramach świadczonych usług związanych z prowadzeniem inwestycji oferujemy:

  • projektowanie w zakresie sieci i instalacji wodno-kanalizacyjne,
  • weryfikację dokumentacji technicznej,
  • przygotowanie specyfikacji przetargowej na roboty budowlane,
  • organizację przetargów,
  • opracowanie i kontrolę harmonogramów rzeczowo-finansowych (MS Project)
  • nadzór budowlany wszystkich branż,
  • sprawdzanie kosztorysów na roboty zamienne i uzupełniające,
  • udział w rozruchu technologicznym,
  • odbiór końcowy inwestycji i przekazanie obiektu do użytkowania,
  • końcowe rozliczenie inwestycji.
w-realizacji

Budowa instalacji gazowego silnika kogeneracyjnego w Barlinku i Myśliborzu

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
w-realizacji

Nadzór nad dok. projektową i na jej podstawie budowa, dostawa, montaż oraz uruchomienie zewnętrznej kotłowni kontenerowej dla jednego kotła o mocy 10 MW wraz z instalacjami technicznymi niezbędnymi do jego pracy i współpracy z istniejącą ciepłownią

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
w-realizacji

Dostosowanie istniejącego źródła ciepła MPEC Włocławek do standardów emisyjnych wykraczających poza wymagania Dyrektywy IED. Zadanie 2 Etap I pn. Budowa instalacji odazotowania spalin dla kotłów WR-25 (K3 i K4) oraz WR10 (K1 i K2)

Funkcja: 
Inspektor Nadzoru
default-img_0

Wymiana dwóch zbiorników zasilających typ I, odgazowywacza termicznego typ II, rur niskich parametrów na rury stalowe oraz rur od zbiorników do zaworu Dn80 przed licznikiem ciepła wraz z izolacją

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
default-img_0

Remont zasobnika wody uzdatnionej

Funkcja: 
Inspektor Nadzoru
default-img_0

Modernizacja i rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej 2 (dawniej ul. Gwarków 9) w Warszawie

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
default-img_0

Budowa magistrali ciepłowniczej w Gryfinie na ulicy Łużyckiej wraz z odrzutami do sieci lokalnych

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
dscn8521_0

Przebudowa kotła OP-230 Nr 1 na kocioł dostosowany do spalania biomasy wraz z budową instalacji rozładunku, magazynowania i podawania biomasy w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
big_15_jpg_200910301055201

Budowa geotermalnego źródła ciepła w Stargardzie Szczecińskim

Funkcja: 
Inwestor Zastępczy